Kapitał na start Drukuj

EFS 3 znaki kolor 1 

NST sp. z. o. o.

zaprasza do udziału w projekcie

dofinansowanym z Funduszy Europejskich  

KAPITAŁ NA START”

Okres realizacji projektu: 01.05.2017 – 30.11.2018

Celem projektu jest  rozwój przedsiębiorczości  poprzez  udzielenie  wsparcia doradczo-szkoleniowego w zakresie  zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej 50 osobom (25 kobietom) w wieku 30 i więcej lat pozostającym bez pracy, w tym odchodzącym z rolnictwa, zamieszkałym na obszarze województwa lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy uczestnikom projektu  oraz przyznanie 40 (20K) z nich bezzwrotnych dotacji  na założenie  własnej działalności i udzielenie wsparcia pomostowego przez pierwsze 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej

Uczestnikami projektu mogą być:

Osoby w wieku powyżej 30 roku życia zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego należące do jednej z poniższych grup:

osoby bezrobotne w tym: osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby posiadające orzeczony stopień niepełnosprawności, osoby o niskich kwalifikacjach zarejestrowane w urzędach pracy

i/lub:

 rolnicy i/lub ich domownicy prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść od rolnictwa, zarejestrowani w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne w tym: osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach,

i/lub

osoby nieaktywne zawodowe

Oferta:

W ramach projektu oferujemy:

1. Bezpłatne wsparcie doradczo-szkoleniowe grupowe i indywidualne (m.in. szkolenia: "ABC przedsiębiorczości" i  "Jak założyć, prowadzić i rozwijać własną firmę", doradztwo grupowe „Jak stworzyć Biznesplan”) przed i po rozpoczęciu prowadzenia działalności

2. Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości blisko 24 tysięcy złotych

3. Bezzwrotne wsparcie finansowe - pomostowe przez pierwsze 12 miesięcy  prowadzenia działalności w wysokości 1 100,00 zł/m-c

Ponadto zapewniamy: wykwalifikowaną kadrę trenerską, materiały szkoleniowe i podręczniki, zwrot kosztów dojazdu (szkolenia i staże), catering podczas szkoleń, materiały szkoleniowe.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 676 293,50 zł

 

Kontakt:  Punkty informacyjne projektu w Chełmie przy pl. Niepodległości 1 (Gmach, parter, pok. 47, tel. 509 681 359 i w Lublinie ul. Bramowa 6, tel. 691 344   063.

Biuro Projektu w Chełmie: NST Sp. z. o. o. ul. Lwowska 14, 22-100 Chełm, tel. 82 565 44 44; 509 681 359, e-mail: biuro@nst-chelm.pl

Biura czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Oś 9 Rynek pracy, Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

 

Trwa rekrutacja do projektu - Termin zakończenia rekrutacji 16 czerwca 2017 roku

 

Szczegółowe informacje i regulamin udziału w projekcie dostępne na www.nst-chelm.pl, www.nowytydzien.pl, w biurze projektu w Chełmie przy ul. Lwowskiej 14 oraz w punktach informacyjnych projektu w Chełmie przy pl. Niepodległości 1 (Gmach, parter, pok. 47, tel. 509 681 359, w Lublinie ul. Bramowa 6, tel. 691 344 063, w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 80, pok. nr 5, tel. 516 053 893, e-mail: biuro@nst-chelm.pl)

Formularze Rekrutacyjne, wypełnione komputerowo, należy składać w zamkniętej kopercie. Koperta powinna zawierać następujące informacje: – Imię, nazwisko i adres korespondencyjny Kandydata/Kandydatki, – adres biura projektu/punktu informacyjnego projektu, w którym składany jest Formularz Rekrutacyjny, – oraz napis „Formularz rekrutacyjny do projektu Kapitał na START”. Formularze złożone przed dniem rozpoczęcia oraz po dniu zakończenia naboru nie będą rozpatrywane.

Do pobrania:

Formularz rekrutacyjny

Regulamin rekrutacji

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej I etap

Karta oceny merytorycznej II etap