O Projekcie Drukuj

EFS 3 znaki kolor 1
NST sp. z. o. o.

zaprasza do udziału w projekcie

dofinansowany z Funduszy Europejskich  

„DOBRA DROGA DO PRACY”


Okres realizacji projektu: 01.10.2016-31.10.2016

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 78 (36K) osób bezrobotnych, w tym odchodzących z rolnictwa w wieku 30 i więcej lat, zamieszkałych na obszarze województwa lubelskiego, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy poprzez skuteczną aktywizację i reorientację zawodową.

Uczestnikami projektu mogą być:

Osoby w wieku powyżej 30 roku życia zamieszkałe na terenie województwa lubelskiego należące do jednej z poniższych grup:

osoby bezrobotne w tym: osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby posiadające orzeczony stopień niepełnosprawności, osoby o niskich kwalifikacjach

i/lub:

 rolnicy i/lub ich domownicy prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść od rolnictwa, zarejestrowani w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne w tym: osoby długotrwale bezrobotne, kobiety, osoby o niskich kwalifikacjach,

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPLU.09.01.00-IP.02-06-001/15 w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP/MUP wsparcie skierowane jest do osób, które należą do I lub II profilu pomocy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Oferta:

W ramach projektu oferujemy:

1. Bezpłatne indywidualne poradnictwo zawodowe (4 godziny na osobę)

2. Bezpłatne szkolenia:

Pracownik biurowy z certyfikatem ECDL (180 godzin),

Kucharz (150 godzin),

Technolog robót wykończeniowych (200 godzin),

Magazynier - hurtownik z obsługą wózka jezdniowego (165 godzin),

Kurs prawa jazdy kategorii C i C+E oraz kwalifikacji wstępnej (235 godzin),

3. Pośrednictwo pracy (2 godziny na osobę)

4.  Płatne staże zawodowe - 3 miesięczne - dla 41 osób

Ponadto zapewniamy: wykwalifikowaną kadrę trenerską, materiały szkoleniowe i podręczniki, możliwość zdobycia certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych, stypendium szkoleniowe i stażowe, ubezpieczenie NNW i badania lekarskie, zwrot kosztów dojazdu (szkolenia i staże), catering podczas szkoleń.

Dofinansowanie projektu z UE: 886 489,35 zł

 

Kontakt:  Punkty informacyjne projektu w Chełmie przy pl. Niepodległości 1 (Gmach, III p, pok. 331, tel. 724-657-153 i w Lublinie ul. Bramowa 6, tel. 691 344   063.

Biuro Projektu w Chełmie: NST Sp. z. o. o. ul. Lwowska 14, 22-100 Chełm, tel. 82 565 44 44; 724-657-153 e-mail: biuro@nst-chelm.pl

Biura czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Oś 9 Rynek pracy, Działanie 9.1  Aktywizacja zawodowa.


Rekrutacja uczestników projektu od 1 października 2016 roku

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania

oraz w punktach informacyjnych i w biurze projektu