„Wspólne działanie - nowe wyzwanie” Drukuj

beleczka


Projekt: „Wspólne działanie - nowe wyzwanie”NST Sp. z o.o.

oraz Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

zapraszają do udziału

w projekcie

„Wspólne działanie - nowe wyzwanie”

POKL.06.02.00-06-049/12


KOMUNIKAT W SPRAWIE TERMINU NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PRZEDŁUŻONEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO


KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO 

KOMUNIKAT W SPRAWIE TERMINU NABORU WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Lista po ocenie merytorycznej wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości


Informujemy, iż nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na założenie

i działalność spółdzielni socjalnej

został przedłużony do dnia 6 grudnia 2013 roku do godz. 15.30.


Komunikat 

w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków

o przyznanie środków finansowych

          na założenie i działalność spółdzielni socjalnej        

                      * Regulamin przyznawania środków finansowych na założenie i działalność spółdzielni socjalnej

  

Lista podstawowa kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Lista rezerwowa kandydatów do udziału w projekcie


Lista rankingowa kandydatów do udziału w projekcie po ocenie merytorycznej


Lista kandydatów/tek po ocenie formalnej


Komunikat w sprawie przedłużenia rekrutacji uczestników projektu

 

Rekrutacja do projektu rozpoczęta

*Regulamin rekrutacji i udzielania wsparcia w projekcie WDNW
*Formularz rekrutacyjny projektu WDNW
*Karta oceny formularza rekrutacyjnego projektu WDNW


CEL PROJEKTU

Podjęcie zatrudnienia przez 40 os. z terenów wiejskich woj. lubelskiego w wyniku założenia
i funkcjonowania 6 spółdzielni socjalnych poprzez udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego 60 osobom, z których 40 (w tym 24 kobiety) otrzyma bezzwrotne dotacje i wsparcie pomostowe do 31.12.2014r.

UWAGA! Planowany termin rekrutacji uczestników projektu: marzec-kwiecień 2013 r.


OFERTA

w ramach projektu oferujemy bezpłatnie:

1. Podstawowe wsparcie doradczo-szkoleniowe

♦  Przygotowanie Indywidulnych Planów Działania (2 godz. na osobę),

♦  Szkolenie grupowe dla 10 osobowych grup:

♦  „Komunikacja społeczna a umiejętności interpersonalne” (18 godz.)

♦  „SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA - jak to zrobić!” (56 godz.)

♦  Szkolenie wyjazdowe 1dniowe dla 20 osobowych grup;

♦  Doradztwo grupowe (30 godz.) dot. m.in. struktury organizacyjnej zarządzania Spółdzielnią Socjalną, pomocy w opracowaniu biznes planu, statutu i rejestracji Spółdzielni Socjalnej;

♦  Doradztwo indywidualne (6 godz. na osobę) m.in.: pomoc w przygotowaniu Wniosków o przyznanie środków finansowych na założenie Spółdzielni Socjalnej oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego, konsultacje tematyczne oraz indywidualną pomoc ad hoc.

2. Wsparcie finansowe – środki finansowe na złożenie spółdzielni socjalnej:

♦ wsparcie finansowe w wysokości max. 20 000 zł na osobę (członka Spółdzielni Socjalnej) dla 40 Uczestników/czek projektu.

3. Wsparcie pomostowe:

♦ Wsparcie finansowe:

podstawowe wsparcie pomostowe w wysokości 600 zł/mies. wypłacane przez okres 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia pomostowego

dla 40 Uczestników/czek projektu;

przedłużone wsparcie pomostowe w kwocie 500 zł/mies. wypłacane przez okres kolejnych 6 miesięcy (od dnia zakończenia korzystania z podstawowego wsparcia pomostowego do 12 mies. od dnia zawarcia umowy o dzielenie wsparcia pomostowego)

dla 40 Uczestników/czek projektu;

Specjalistyczne usługi doradczo-szkoleniowe udzielane przez 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia działalności Spółdzielni Socjalnej (FRL)

doradztwo specjalistyczne (24 godz. na osobę) obejmujące m.in.: indywidualne konsultacje tematyczne oraz indywidualną pomoc ad hoc. w zakresie efektywnego wykorzystania oraz rozliczania dotacji i wsparcia pomostowego dla 40 Uczestników/czek projektu.


UCZESTNICY PROJEKTU

Projekt skierowany jest do 60 osób fizycznych (w tym 36 kobiet) z terenów wiejskich woj. lubelskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zainteresowanych założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej wyłącznie w formie Spółdzielni Socjalnej, które nie posiadały wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej, KRS, CEIDG lub nie prowadziły działalności na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

Grupę docelową stanowią wyłącznie osoby pozostające bez zatrudnienia (bezrobotne i nieaktywne zawodowo), wskazane w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.


Projekt obejmuje wsparciem w szczególności:

osoby do 24 roku życia;

osoby po 50 roku życia;

osoby długotrwale bezrobotne;

kobiety, w tym powracające i wchodzące na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci.


Uczestnikom zapewniamy: materiały szkoleniowe (teczka, notes, długopis, pendrive), wyżywienie w trakcie zajęć, zwrot kosztów dojazdu, ubezpieczenie NNW, zwrot kosztów opieki nad osobami zależnymi, zaświadczenia o ukończonych szkoleniach.


KONTAKT

Lokalne Biura Obsługi Projektu:

w Lubartowie: ul. Słowackiego 14, Ip., tel. 81 463 82 50/51

w Łukowie: ul. Międzyrzecka 72C, pok.5, tel. 25 797 20 75

w Tomaszowie Lubelskim: ul. Lwowska 32, Ip., pok. 101, tel. 84 664 10 27

Biuro projektu: Chełm, ul. Lwowska 14, tel. 82 565 44 44


WYMAGANE DOKUMENTY

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny złożyć wypełniony Formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami (planowany termin rekrutacji marzec-kwiecień 2013 r.)

Regulamin rekrutacji, dokumenty rekrutacyjne oraz dokładny termin rekrutacji zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej NST Sp. z o.o. oraz Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny, w biurach projektu po uzyskanej akceptacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego